Hur farligt är radon?

radonhus i östra Sverige

illustration - person med lung cancer orsakat av radondöttrarRadon är ett grundämne som förekommer i relativt stor utsträckning i naturen, främst under jorden och i berggrunden. Ämnet tillhör ädelgaserna i det periodiska systemet och är alltså i samma grupp som till exempel neon eller helium. Till skillnad från de två sistnämnda ädelgaserna är radon betydligt mindre stabilt, vilket är den främsta anledningen till att radon kan innebära en hälsofara för människor. Mer om detta, dess historia och hur radonet i detalj fungerar kan du läsa mer om här nedan.

Som nämndes i inledningen är radon ett relativt instabilt ämne, och den variant av ämnet som är vanligast förekommande (radon-222) har en halveringstid på mindre än fyra dagar. Halveringstid är ett begrepp som talar om hur lång tid det tar för ett ämne att halvera sitt ursprungliga värde och är inom fysiken ett vanligt mått på hur pass radioaktivt ett visst ämne är.

Man kan då ställa sig frågan vad som hänt med den halva mängden radon som efter knappt fyra dagar inte längre finns kvar? Denna mängd har fallit sönder i mindre partiklar som brukar kallas för radondöttrar, och när de bildas avges det först en strålning i form av alfapartiklar till omgivningen. Förutom att denna strålning i sig kan vara skadlig i och med dess påverkan på cellernas väggar hos både växter, människor och djur så medför radondöttrarna ytterligare fara. Påverkan genom strålning på celler i levande organismer är alltid mycket farligt och är inte sällan orsaken till flera typer av cancer.

Radondöttrar

Radondöttrarna, som är mycket små och lättspridda i luften, har en tendens att binda till andra ämnen som vanligen förekommer i inomhusluften – som till exempel damm-, rök- eller sotpartiklar. När dessa sedan andas in av människor och en eller flera radondöttrar bundit till dem så fastnar de lätt i lungornas vävnad. Där, i lungornas inre vävnad, sitter de sedan under mycket lång tid och ger ifrån sig ytterligare strålning i takt med att de sönderfaller.

Kopplingen mellan radon och cancer gjorde man för mycket länge sedan (faktiskt inte långt efter att själva grundämnet upptäcktes runt förra sekelskiftet), men de exakta verkningsmekanismerna med till exempel radondöttrar blev kartlagda först på 1970-talet.

Modern radonsanering

En förhöjd risk för cancer med koppling till radon finns naturligtvis för den som också är rökare, men även fullt friska ickerökare har i stor utsträckning drabbats av framför allt lungcancer efter långvarig vistelse i radonhus. Äldre hus med dåligt isolerade källare eller andra utrymmen under marknivån har ofta särskilt höga nivåer av det skadliga radonet. Sett till situationen i hela världen uppskattar man att radon kan kopplas till upp emot 14 procent av alla lungcancerfall. Siffran har dock börjat sjunka något under senare år i och med att effektiva metoder för att utföra radonsanering har utvecklats. Med radonpuckar som mätmetod kan man  mäta radon genom korttidsmätning och långtidsmätning för villor, arbetsplatser och lägenheter

 

radonhus i östra Sverige

 

Gå hem